• INFORMACE:
  • od 1.2.2021 jsme převzali ordinaci MUDr. Vaňka

ZAMĚSTNAVATELÉZÁVODNÍ LÉKAŘ

Servis

Pracovnělékařské služby

Prohlídky

Mezi základní pracovnělékařskou službu patří prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Vyžadovány jsou vstupní, periodické i výstupní prohlídky. Možno je sjednat také mimořádnou prohlídku. Frekvence a rozsah prohlídek se řídí kategorizací prací, věkem a rizikem ohrožení zdraví.

Dohled na pracovišti

Zaměstnavatel musí zajistit v pravidelném intervalu u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb dohled nad pracovními podmínkami na všech svých pracovištích. Jde zejména o hodnocení zdravotních rizik pracovního prostředí a podmínek pro zdravotní a sociální pohodu zaměstnanců formou pravidelných šetření se záznamem.

Školení a konzultace

Zaměstnavatel musí na základě zákonných předpisů zajistit školení zaměstnanců o první pomoci. U poskytovatele pracovnělékařských služeb je dále možno objednat různé konzultace, školení a zajistit programy preventivné péče. Součástí námi poskytovaného poradenství je i schválení obsahu firemních lékárniček na pracovišti.

ZAMĚSTNAVATELÉ
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Poskytujeme komplexní zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnavatele (dříve závodní lékař). Cílem je zejména prevence poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce a posouzení a udržení dlouhodobé zdravotní způsobilosti k práci. Na základě platné legislativy má zaměstnavatel povinnost zajistit péči o zdraví a měl by tak uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o výkonu PLS, není-li přidělen závodní lékař. Kontaktujte nás pro více informací nebo pro nabídku.

ZAMĚSTNAVATELÉ
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Poskytujeme komplexní zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnavatele (dříve závodní lékař). Cílem je zejména prevence poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce a posouzení a udržení dlouhodobé zdravotní způsobilosti k práci. Na základě platné legislativy má zaměstnavatel povinnost zajistit péči o zdraví a měl by tak uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o výkonu PLS, není-li přidělen závodní lékař. Kontaktujte nás pro více informací nebo pro nabídku.

Potřebuji prohlídku

Smluvní klienti mohou objednat prohlídku nebo jinou pracovnělékařskou službu telefonicky, e-mailem nebo přímo zde pomocí objednávkového formuláře. Klikněte prosím na odkaz níže.
Objednávka

Mám zájem o nabídku

Nejste ještě našimi klienty a máte zájem o nabídku a o informace o podmínkách spolupráce? Kontaktujte nás nebo vyplňte poptávkový formulář kliknutím na odkaz níže.
Chci nabídku

SLUŽBY
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

01

Vstupní prohlídka

Vstupní lékařská prohlídka se provádí před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu. Na prohlídku je potřeba se objednat a přinést žádanku od zaměstnavatele, výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře ne starší než 90 dní a ranní moč, nestanoví-li lékař jinak.
02

Periodická prohlídka

Periodická lékařská prohlídka se provádí v pravidelných intervalech za účelem včasného zjištění změny zdravotního stavu zaměstnance, který může vzniknout v souvislosti se zdravotní náročností práce, případně stárnutím lidského organizmu. Lhůtu pro opakování periodické zdravotní prohlídky zaměstnance určuje kategorie práce, věk, riziko ohrožení zdraví a případně další právní předpisy takto: - kategorie prací 1: 1x za 6 let (věk do 50 let), 1x za 4 roky (věk 50+) - kategorie prací 2 a riziko ohrožení zdraví: 1x za 4 roky (věk do 50 let), 1x za 2 roky (věk 50+) - kategorie prací 2 riziková: 1x za 2 roky - kategorie prací 3: 1x za 2 roky - kategorie prací 4: 1x za rok
03

Výstupní prohlídka

Výstupní zdravotní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance nebo zaměstnavatele, a to za účelem zjištění jeho aktuálního zdravotního stavu. Provádí se po ukončení výkonu práce. Cílem je zjistit, zda došlo v souvislosti s náročností vykonávané práce ke změně zdravotního stavu. Musí se provádět vždy, pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2-rizikové, 3 nebo 4, pokud byla u zaměstnance uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu, při převedení na práci se sníženou úrovní rizika. Není potřeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, posuzuje se aktuální zdravotní stav. O výstupní lékařské prohlídce se nevydává posudek, ale vydává se potvrzení o jejím provedení.
04

Mimořádná prohlídka

Mimořádná zdravotní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance tehdy, je-li důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo dojde-li ke zvýšení míry rizika. Zaměstnavatel může mimořádnou zdravotní prohlídku nařídit také v případě, kdy má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

SLUŽBY
DOHLED NA PRACOVIŠTI ZAMĚSTNAVATELE

Účelem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů. Dohled se vykonává na všech pracovištích (pobočkách) zaměstnavatele.

Dohled pracovišť provádíme ve lhůtách na žádost zaměstnavatele, pro kterého legislativa stanovuje interval:
  • 1x ročně nebo
  • 1x za dva roky, jde-li o práce zařazené do kategorie 1 a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem.

Zohledňuje se zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele. O provedení dohledu se pořizuje záznam, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele. V záznamu jsou uvedeny návrhy opatření a doporučení a zaměstnavatel je se závěrem dohledu seznámen písemnou formou. Záznamy o provedeném dohledu na pracovišti podléhají kontrole ze strany příslušných orgánů (OIP a KHS).

SLUŽBY
ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a tyto zaměstnance proškolit. Kurz školení první pomoci poskytuje buď osoba způsobilá v oblasti prevence rizik v oblasti BOZP nebo instruktor první pomoci, který k tomu má příslušnou kvalifikaci.

LEGISLATIVA
ZÁKONNÉ PŘEDPISY

zákoník práce (262/2006 Sb.)

POTŘEBUJETE služby PROFESIONÁLNÍHO ZÁVODNÍHO LÉKAŘE?

Kontaktujte naši ordinaci nebo přímo vedení společnosti.

Ceník

Prohlídky a úkony jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Ceník je platný od 1.3.2021. Smluvní partneři mohou mít sjednané jiné ceny a podmínky, které se mohou lišit od níže uvedených. V případě dotazů nebo zájmu o nabídku nás prosím kontaktujte.
Položka
Cena
Pracovnělékařské služby
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (vstupní prohlídka, kategorie 1 a 2) - smluvní partner
600 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (vstupní prohlídka, kategorie 3 a 4) - smluvní partner
1.200 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (periodická prohlídka, kategorie 1 a 2) - smluvní partner
600 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (periodická prohlídka, kategorie 3 a 4) - smluvní partner
850 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (výstupní prohlídka) - smluvní partner
600 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (mimořádná prohlídka) - smluvní partner
900 Kč (nebo individuální cena)
Administrace smlouvy (kategorie 1 a 2) - smluvní partner
3.000 Kč / rok (nebo individuální cena)
Administrace smlouvy (kategorie 3 a 4) - smluvní partner
12.000 Kč / rok (nebo individuální cena)
Školení o poskytování první pomoci - smluvní partner
1.500 Kč / hod* (nebo individuální cena)
Dohled na pracovišti a nad výkonem práce nebo služby (cena za 1 pracoviště) - smluvní partner
3.000 Kč / hod* (nebo individuální cena)
Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy a nemocemi z povolání
2.000 Kč / hod* (nebo individuální cena)
*) Cestovní výlohy (účtováno navíc k ceně služby)
9 Kč / km
Potvrzení a dokumenty
Řidičský průkaz - vydání, prodloužení nebo rozšíření
400 Kč
Řidičský průkaz - potvrzení způsobilosti pro referenty nebo profesní řidiče
400 Kč
Řidičský průkaz - potvrzení způsobilosti řídit vozidlo nad 65 let
200 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy
400 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz
500 Kč
Zdravotní průkaz v potravinářství
400 Kč
Kopírování (1 strana)
5 Kč
Kopírování - celá dokumentace
200 Kč + 5 Kč / 1 strana
Ostatní vyšetření
Vyšetření dle specifikace zákazníka
individuální cena dle nabídky
Očkování
Očkování dle požadavků zákazníka
individuální cena dle nabídky

Společnost

Patříme do skupiny lékařských praxí společnosti Avimedic s.r.o.

Kontakty

tel.: 226 804 324

sestra.uhrineves@avimedic.cz
lekar.uhrineves@avimedic.cz

Adresa ordinace

Lékařský dům Uhříněves
2. patro
Nové náměstí 1431/20
104 00 Uhříněves

Sídlo společnosti

Praktický lékař Uhříněves s.r.o.
Mozartova 3337/14
150 00 Praha 5

IČO: 09528041
IČZ: 10570000